گالری

گالری

جلسه ققنوس اسفند 95


گالری

رونمایی کتاب جدید


گالری

همایش کشوری پروین اعتصامی


گالری

همایش کشوری پروین اعتصامی


گالری

دکتر صلاحی-مینا آقازاده


گالری

مرحوم حمید سبزواری-مینا آقازاده


گالری

مرحوم حمید سبزواری-مینا آقازاده


معرفی کتاب

گالریمینا آقازاده- مصطفی رحمان دوست


سمینار تخصصی آسیب شناسی شعر سپید