گالری

مینا آقازاده -دکتر بهاء الدین خرمشاهی
مینا آقا زاده- استاد هوشنگ ابتهاج -سال 83


 

دکتر مینا آقازاده

نمایشگاه کتاب 94


مینا آقازاده - حمیدرضا شکارسری


مینا آقازاده - دکتر سجادیمینا آقازاده - غلامرضا طریقی


مراسم رونمایی از کتاب « با چتر به خواندنم بیا »حمید رضا شکارسری -مینا آقازاده -عمران حیدری - علیرضا بهرهی


مینا آقازاده - ناظر شرفخانه ای


مینا آقا زاده- علیرضا طبایی


مینا آقازاده -استاد نخجوانی