اشعار

مرگ

بازدید: 757 | نظرات: 0 | پسندها: 8

از تمامِ
كسانی که
تـو را دوست دارند ؛
فقط مرگ ، رقیبِ من است!

تنها
او می تواند
تو را از چنگِ من در بیاورَد...!

مینا آقازاده

ستاره

بازدید: 648 | نظرات: 0 | پسندها: 0

هنوز هم
شب های مرا
ستاره ای روشن می کند
که سالهاست
 ستاره ی آسمانِ "دیگری"شده است...!

مینا آقازاده

برف

بازدید: 593 | نظرات: 0 | پسندها: 3


برف می بارد و من
نمی دانم دست هایم را
در جیبِ کدام خاطره باید گرم کنم؟

#مینا_آقازاده


دیر آمدی

بازدید: 642 | نظرات: 0 | پسندها: 5

وقتی
جلوی راهم
سبز شدی که #پاییز
از تمامِ درخت های شهر
بالا رفته بود و باد
خاطراتمان را کفِ خیابان ریخته بود...!

خاطراتی که سالها
لا به لای شعرهایمان خاک می خورْد
وَ هر روز خط های بیشتری
بر پیشانیِ دفترمان می انداخت!

حالا آمده ای و
رو به رویم ایستاده ای
وَ هوای بینِ ما آنقدر #سرد است
که می ترسم حتّی یک لحظه
حرف هایم را از دهانم دربیاورم ...

می ترسم
بغض ، ببندد راهِ گفتنم را
وَ اشک ها هرگز
به رشته ی گریه در نیایند !

...دیر آمدی ،
آنقدر که زندگی را
به چهار فصل باخته ام
وَ قلبم دیگر
با هیچ گناهِ عاشقانه ای گُر نمی گیرد...!

#مینا_آقازاده
@minaaghazadeh
#ازکتاب_قرارمان_همین_بهار

گریه ها

بازدید: 749 | نظرات: 0 | پسندها: 5

دَمِ گریه ها گرم !
یک تنه
بارِ تمام دردها را
به دوش می کشند...

مینا آقازاده

کافه چی

بازدید: 716 | نظرات: 0 | پسندها: 9

کافــه چــی !
جای ما را همیشـــه
پشت این میز ، خالـی نگه دار ؛

من،
یکجـا
پرداخت می کنم
بهای تمام خاطراتـم را...

تو فقط نگذار
فـرداهــا
فالِ نافرجامم
دهـــان به دهـــانِ
تمامِ فنجان های کافه ات بچرخد...!

مینا آقازاده


ساعت صفر عاشقی

بازدید: 9293 | نظرات: 0 | پسندها: 47

در زیباتـــرین
همآغوشیِ عقـربـه ها ؛

بیا مـــا هـــم
از صفــر شروع کنیم
عــاشقــی را...

مینا آقازاده

یوسف من

بازدید: 818 | نظرات: 0 | پسندها: 9

یوسفِ من !
هزار زلیخا در من
به کمین نشسته است !

تا رسیدنت
چند پیراهن ، باید درید؟!

بگو عشق را
از کدام چاه باید
بیرون کشید...؟

مینا آقازاده

سرقت

بازدید: 545 | نظرات: 0 | پسندها: 4

می ترسم وقتی
بند بندِ شعرم را می برند
"تو" هم شبانه
از شعرهایم به سرقت بروی ؛

باید همین فردا
تو را بردارم و
به یک انتشاراتِ معتبر بسپارم!

می دانم  
کتاب ،خانه ی کوچکی برای تو اَست ؛
اما تو را برای من
نگه می دارد!
دست و بال احساسم که باز شد ،
جهان را خانه ی تو خواهم کرد...!

مینا آقازاده

هر صبح

بازدید: 842 | نظرات: 0 | پسندها: 2

انگار
نبض جهان را
در دست می گیرم
وقتی هر صبح
با صدایِ
قلبی که برای من کوک کرده ای
بیدار می شوم...

#مینا_آقازاده